Příklady dobré praxe v mapěO tom, že lze úřad provozovat ekologicky, se již přesvědčilo mnoho obcí i jiných institucí u nás i v zahraničí. Podnětné příklady z České republiky shrnuje Databáze příkladů dobré praxe připravená Ekologickým institutem Veronica. Příklady z Evropské unie lze najít na těchto webových stránkách (publikace v pdf je zde), ze kterých rovněž čerpáme informace k níže uvedeným zahraničním příkladům.

 

V zahraničí najdeme také mnoho dobrých příkladů odpovědného zadávání veřejných zakázek. Patnáct nejzajímavějších a přeložených do češtiny najdete v naší publikaci Odpovědné veřejné zakázky.

 

Inspirace ze zahraničí

 

Stockholm: Úsporné počítače bez chemikálií

 

Správní obvod Stockholm vypsal v roce 2010 nový tendr na dodávky výpočetní techniky (zejm. počítačů a notebooků). Vzhledem k tomu, že místní samospráva používá kolem 40 000 PC a notebooků, jde o unikátní zakázku, ve které se nově objevily také environmentální požadavky. Konkrétně musí mít nově zakoupené přístroje nízkou spotřebu energie (nižší než je aktuální standard EnergyStar), úsporné monitory (odpovídající standardu TCO) a nesmí obsahovat olovo, rtuť, kadmium, PVC a toxické zpomalovače hoření. Požadavek platí na nákup techniky od roku 2010 a předpokládá se, že do roku 2014 se díky šetrnému nákupu ušetří 8 mil kg nebezpečných látek a díky úspornějšímu provozu také 2 miliony kg emisí oxidu uhličitého.

 

Recyklovaný papír na úřadech v Budapešti

 

Požadavky zeleného nakupování uplatňují maďarské úřady státní správy ve svých zakázkách již několik let. V letech 2011 a 2012 začal úřad používat výhradně recyklovaný papír bělený bez použití chlóru nebo alespoň bez použití elementárního chlóru. Papír se v provozu dobře osvědčil a environmentální požadavky začaly být plošně uplatňovány na centrální nákup dalších kancelářských potřeb (lepidla, fixy, propisky).

 

Uniformy pro francouzskou armádu

 

Ve francouzské armádě působí cca 240 000 lidí, kterým armáda zajišťuje oblečení v ceně cca 170 milionů euro ročně. Ministerstvo obrany vypsalo v roce 2010 pilotní tendr na dodávky oblečení, kde byly stanoveny požadavky na nepoužívání vybraných chemikálií při výrobě a jejich speciální normy obsah ve finálních výrobcích – požadavky se týkaly obsahu kadmia, azobarviv, aromatických uhlovodíků a formaldehydu. V tomto případě byla výsledná cena dokonce o 2% nižší než byly předchozí dodávky bez zvláštních nároků. Pro dodavatelské firmy bylo problematické zejména doložit nepoužívání chemikálií při výrobě, protože zpravidla neznají celou cestu zpracování výrobků. Vzhledem k tomu, že jde o lukrativní zakázku, tak mnozí potenciální dodavatelé začali prověřovat vlastní zpracovatelské řetězce, aby se pro příště mohli výběrového řízení zúčastnit. Ve výsledku tato velká zakázka z veřejného sektoru motivuje ke zlepšování standardů v celém zpracovatelském řetězci.

 

 Lokální, čerstvé a bio jídlo ve skotských školách

 

Rada správní oblasti Východního Ayrshire spravující 44 základních a 9 středních škol se rozhodla od roku 2010 zavést některé požadavky na produkci potravin pro dodavatele do školních jídelen. Celkem jde o 1,3 milionu porcí ročně. Cílem bylo jednak snížení ekostopy, ale také začlenění jídla a uvažování o jeho vzniku do vzdělávání. Dodavatelé měli nadále zohlednit několik nových kritérií: použití biosurovin, welfare hospodářských zvířat, dopravní vzdálenost potravin, standardy HACCP, minimalizaci odpadů atd. Změna priorit umožnila zapojení většího počtu lokálních firem, farmářů a zpracovatelů – odhadem jedna libra utracená v novém systému přinesla místním komunitám liber šest.

 

Badalonské školy nakupují zeleněji (Katalánsko)

 

Šest škol v katalánském městě Badalona začalo od roku 2009 společně uplatňovat některá environmentální kritéria pro nákup spotřebního zboží a provoz. Projevilo se to v několika oblastech. Nově využívají 100% recyklovaný papír bělený bez chloru, nerecyklovaný papír pochází ze dřeva z certifikovaných lesů (FSC). Zavedli rovněž systém znovupoužívání papíru na poznámky a podporují oboustranný tisk. Využívají úspornou kancelářskou techniku s certifikátem EnergyStar, recyklují tonery a použitelnou výpočetní techniku věnují na charitativní účely. V jídelnách používají méně masa, upřednostňují lokální potraviny a zavedli pěstování části potravin na školních zahradách jako součást výuky. Pro úklid používají ekologické prostředky a třídění odpadu je samozřejmostí.

 

 V České republice to jde taky

 

Magistrát města Opavy

Na začátku proměny bylo zmapování situace na magistrátu a vypracování návrhu změn a zlepšení. Ty se pak postupně dostávají do vnitřních předpisů a do každodenního fungování úřadu. Balenou vodu nahradily džbánky, na toaletách se splachuje úsporně a světla se zhasínají automaticky. Zlepšilo se třídění odpadů, sami zaměstnanci hlídají, aby se v místnostech nepřetápělo a nezůstávaly zbytečně zapnuté počítače a světla. Na úřadě nově nakupují ekologické úklidové prostředky ve velkých baleních. Součástí změn bylo i proškolení všech pracovníků a to včetně městských strážníků. Ekologický provoz by se neměl omezovat jen na magistrát; v budoucnu budou nové postupy přeneseny i na městské příspěvkové organizace.

 

Nejvyšší správní soud

 

Od začátku aplikace ekologických principů v provozu se NSS zaměřil na důkladné informování jak zaměstnanců, tak veřejnosti. Všichni zaměstnanci prošli školením, kde jim byly vysvětleny změny a důvody, proč k nim dochází. U vchodů a na důležitých místech (např. u košů na tříděný odpad) visí informační plakáty pro návštěvníky. Soud používá výrobky z recyklovaného papíru, ekologicky šetrné úklidové prostředky, nábytek, elektrospotřebiče. Byl zaveden systém sledování úniků vody a všechny závady jsou ihned odstraněny. Pro zaměstnance i veřejnost je zde zaveden systém třídění odpadů. Soud úřaduje zeleně od roku 2003.

 

Městský úřad Kopidlno

Prvním impulsem pro změnu v provozu byla soutěž Královéhradeckého kraje o ekologicky příznivý provoz úřadu v roce 2008. Úřad sídlí ve starých budovách, na jejichž opravu se nedostává finančních prostředků, a proto se v oblasti úspor energií zaměřil na jednodušší opatření: Bylo doplněno těsnění oken, nainstalovány regulační ventily na radiátory a automatické zhasínání na chodbách a málo užívaných místnostech. Více už úřad mohl udělat v oblasti odpadů, a tak mohou zaměstnanci třídit prakticky veškerý odpad včetně bioodpadu, který je kompostován v kompostéru na dvoře. Obyvatelé pak mohou využívat kontejnery na tříděný textil a použitelné domácí potřeby, hračky a oděvy odevzdávat v pravidelných humanitárních sbírkách pořádaných ve spolupráci s Diakonií Broumov.

  

EMAS v Chrudimi

 

Zastupitelé města na sklonku roku 2007 odsouhlasili záměr a cíle úprav provozu úřadu, aby jeho dopad na životní prostředí byl co nejnižší. Jako klíčové byly stanoveny 4 oblasti: zelené nakupování, řízení dopravy ve městě, emise do ovzduší a odpady. Zároveň byla ustavena pracovní skupina, která ve spolupráci s pracovníky odboru životního prostředí provedla analýzu a navrhovala možná opatření. Důležitou součástí celého procesu bylo také informování zaměstnanců o jednotlivých krocích a jejich přínosech. Po dvou letech práce získal úřad jako jedno z mála českých měst certifikaci EMAS (Environmental Management Audit Scheme). Ta vyžaduje průběžné vyhodnocování a přezkum dosažených výsledků, takže práce nekončí. Městský úřad byl s dosaženými výsledky velmi spokojen a zavedl EMAS i do svých příspěvkových organizací a obchodních společností.

 

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou

 

Úřad začal s ekologickým provozem v roce 2009 a protože se osvědčil, pokračuje v něm i nadále. Úřad aplikoval ucelenou sadu opatření zahrnujících jak nakupování, tak provozní záležitosti. Používá se recyklovaný papír a obálky, úsporné elektrické spotřebiče a osvětlení, šetrné kancelářské potřeby aj. Na úklid jsou používány mikrovláknové utěrky a ekologické prostředky, u vchodů najdete čistící zóny a není problém třídit odpad. Úřad spolupracuje s místní základní školou a pomohl s nákupem kontejnerů na tříděný odpad, výměnou oken a osazením regulačních kohoutů na topení. Zajímavostí je obnova starých sadů na obecních pozemcích a pronájem pozemků pro pastvu ovcí.