Strategické a legislativní dokumenty


Environmentálně šetrný provoz má oporu ve strategických a legislativních dokumentech na světové, evropské i národní úrovni. Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu 2002 stanovil v jednom ze svých cílů podporovat takové strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb.


Evropská unie


Směrnice o zadávání veřejných zakázek z roku 2004 (2004/18/ES a 2004/17/ES) výslovně umožňují začlenění ekologických hledisek do zadávání veřejných zakázek.


Povinný je pak nákup kancelářské techniky s vysokou energetickou účinností (podle nařízení EU Energy Star (106/2008), směrnice o čistých vozidlech (2009/33/ES) pak ukládá povinnost zohledňovat spotřebu energie a emise při nákupu vozidel orgány veřejné správy a od roku 2014 je nutné pro nově budované nebo významně rekonstruované budovy uplatnit minimální požadavky na energetickou náročnost ; do roku  2019 musí být nové budovy vlastněné orgány veřejné správy „s téměř nulovou spotřebou energie“ (směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU).Sedmý akční program pro životní prostředí EU

mluví o podpoře nakupování ve veřejném sektoru, které se řídí ekologickými kritérii – cílem je, aby 50% veřejných zakázek bylo realizováno podle environmentálních kritérií. Pro další oblasti (kromě výše zmíněných) budou vydávány závazné předpisy vyžadující nákupy ekologicky šetrných výrobků a služeb.

Metodické pokyny pro nákupy jsou na webových stránkách EU – např. publikace Buying Green! Handbook i v češtině.Česká republika


V České republice platí usnesení vlády č. 465/2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy – doporučuje hejtmanům, primátorům, starostům postupovat a nakupovat dle tzv. „zelených metodik“ a kde není metodika nakupovat výrobky s ekoznačkou ČR či jiného státu. V současnosti (podzim 2013) existuje metodika a vzorová dokumentace pro nábytek a výpočetní techniku. Více na internetových stránkách: www.zelenenakupovani.cz; zde jsou také k dispozici vzorové dokumentace při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Stránky provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí; resortní organizace Ministerstva životního prostředí.

Při nákupu nového zboží, služeb, rekonstrukcí či staveb budov je důležitý zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), který pro zadání veřejné zakázky umožňuje zohlednit environmentální aspekty definicí předmětu nákupu, kvalifikačními předpoklady a/nebo hodnotícími kritérii. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny i kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady či návratnost nákladů. Požadavek na výrobek s ekoznačkou nelze uplatnit přímo, ale lze kritéria pro její udělení zahrnout do požadavků na výrobek či službu. Samotná ekoznačka pak může být doložením, že výrobek či služba tato kritéria splňuje (dodavatel však může předložit i jiná nezávislá ověření). Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 (schválený usnesením vlády č. 1302 dne 19. října 2009)

uvádí ve svých Cílových stavech:

Školy a školská zařízení jako instituce usilují o minimalizaci svého nepříznivého dopadu na životní prostředí a zavádějí celoškolní přístup pro realizaci EVVO.


Veřejné a státní VŠ začleňují environmentální principy do svého provozu a vzdělávacího procesu.


Zaměstnanci úřadů veřejné správy mají základní environmentální znalosti a uplatňují je v rámci praxe úřadů.


Roste počet podniků, firem a organizací uplatňujících environmentální principy a zavádění dobrovolných environmentálních nástrojů řízení, jejichž součástí je i environmentální vzdělávání a osvěta zaměstnanců.

 


 

Webové stránky jsme vylepšili a aktualizovali díky projektu Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy podpořenému z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

 www.swiss-contribution.cz www.mzp.cz