Údržbu a sjízdnost komunikací zajišťují správci komunikací dle třídy komunikace a určení kompetencí. Dále v textu se věnujeme zejména zajištění schůdnosti chodníků a případně účelových komunikací nebo komunikací nižších tříd, které obvykle udržují samosprávy nebo jejich vlastníci. Doporučení a postupy lze aplikovat i při údržbě neveřejných cest na soukromých pozemcích a při dostatečném zajištění schůdnosti a sjízdnosti i pro údržbu komunikací důležitějších stejně jako parkovišť a dalších ploch. Preventivní opatření pro snížení účinků posypové soli a splachů zasolené vody z komunikací na zeleň lze použít univerzálně při jakékoliv realizované výsadbě v obcích a případně i mimo ně.

Legislativa a povinnosti obcí a správců komunikací

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích definuje typy a vybavení silnic, určuje správce jednotlivých komunikací a jejich zodpovědnosti.

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška), určuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti, metody a prostředky odstraňování závad a náležitosti plánu zimní údržby. Jako „zimní období“ definuje časový úsek od 1.
listopadu do 31. března – v tomto termínu probíhá zimní údržba.

Obce mají možnost vydat plán zimní údržby komunikací, kde jsou definovány zodpovědnosti, časové lhůty a způsoby odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Po schválení radou nebo zastupitelstvem obce se stává obecně závazným dokumentem. Pořadí údržby komunikací a způsob ošetření musí vycházet z vyhlášky č. 104/1997.

Doporučené postupy pro údržbu komunikací a chodníků v obcích definuje zmíněná vyhláška č. 104/1997: „O odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy k zajištění jejich schůdnosti rozhodují obce. Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmraz-
ků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům – pískům a drtím. Z ekonomického hlediska je možné používat sypké materiály z místních zdrojů, jako je struska a škvára. Použité strusky a škváry nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky, mají mít přiměřené zrnění a jejich zrna mají být ostrohranná. Nezávadnost těchto materiálů musí jejich dodavatel každoročně doložit atestem.“

Metody zajištění schůdnosti a sjízdnosti v zimním období

Pro zajištění schůdnosti a sjízdnosti v zimním období lze použít v zásadě tři postupy:

  • úklid (frézování, pluhování, manuální odklízení)
  • zdrsňující posypy (kameniva, drtě, písek, pórovité materiály připravené jako posyp)
  • chemické rozmrazovací posypy
  • jejich kombinace

Poměrně často se můžeme setkat také s nulovou variantou, kdy jsou komunikace ponechány bez zimní údržby a jsou pouze opatřeny trvalými nebo dočasnými výstražnými tabulemi a značkami. Tuto možnost mohou správci komunikací využít u chodníků a cest nízkého významu a musí na tuto skutečnost upozornit „způsobem v místě obvyklým“.

Stáhněte si celou zcela novou metodiku Zimní údržba komunikací v obcích. Metodika pro zadávání veřejných zakázek.

Podpořili  Nadace  Veronica, Statutární město Brno a ICLEI – Local Governments for Sustainability (projekt The European NGO Network on Green Public Procurement) www.sustainable-procurement.org/